HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE İLGİLİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER – Avukat Bünyamin Türkgeldi

14 Temmuz 2021 Tarihli 31541 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 7332 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hayvanların korunması ile ilgili bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir. Biz de Kanunda yer alan bu yeni düzenlemelerden bir kaçına burada değinmek istedik.

 

Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de hayvanlara karşı işlenen bazı suçlarda hapis cezasının getirilmiş olmasıdır.

 

Kanunda belirtilen idari para cezaları bir yana öncelikle yeni getirilen ve hapis cezasına konu düzenlemelerden bir kaçına dikkatinizi çekmek adına aşağıda kanunun ilgili bazı maddelerinden alıntı yaparak aktarmak istemekteyiz. Buna göre;

 

5199 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Adli cezalar

MADDE 28/A – Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

12 nci madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

11 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede belirtilen suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen suçların başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılır.

Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24 üncü madde uyarınca el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.”

 

İşte yukarıda belirtilen Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayvanlara karşı işlenen bazı suçlarda artık hapis cezaları söz konusudur.

 

Son olarak Kanun ile getirilen bir  zorunluluğa da değinmek gerekir. Bahse konu Kanun ile Dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilerek kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olduklarına konu düzenlenmeyi de atlamamak gerekir diye düşündük.

 

 

 

Saygılarımızla,

Avukat Bünyamin Türkgeldi

 

Bu Haberi Paylaşın